İlk Aşama Kelime Cümle Eğitimi 54

İlk Aşama Kelime Cümle Eğitimi 54

İlk Aşama Kelime Cümle Eğitimi 54

 

Command (v.): Emretmek, Yönetmek
Increase (v.): Artmak, çoğalmak
Decrease (v.): Azaltmak
Demand (v.): Talep etmek, istemek
Require (v.): Gereksinmek, istemek
Prevent (v.): Önlemek, engellemek
Divide (v.): Bölmek, bölüştürmek
Attract (v.): Çekmek, cezbetmek
Inexpensive (adj.): Ucuz
Afford (v.): Gücü yetmek, parası yetmek
Descriptive (adj.): Tanıtımsal, betimleyici, açıklayıcı
Advisory (adj.): Öğüt veren ,tavsiye niteliğinde
Positive (adj.): Pozitif, olumlu
Pessimistic (adj.): Kötümser, karamsar
Exist (v.): Var olmak, bulmak
Experienced (adj.): Tecrübeli
Contain (v.): Kapsamak, içine almak
Commercially (adv.): Ticari bir şekilde,radyo-televizyon ilanı şeklinde
Trigger (v.): Neden olmak, tetiklemek
Removal (n.): Kaldırma, kaldırılma, nakil, giderme
Absence (n.): Yokluk, eksiklik
Lack (n.): Eksiklik
Preservation (n.): Saklama, korunma
Destruction (n.): Yıkılma, yıkım
Fail (v.): Başaramamak
Take place (phrv.): Meydana gelmek
Evaporate (v.): Buharlaştırmak, buharlaşmak
Content (v.): Hoşnut etmek, tatmin etmek
Exclude (v.): Hariç tutmak, dahil etmemek
Include (v.): İçermek, dahil etmek, kapsamak
Intensify (v.): Şiddetini artırmak, kuvvetlendirmek
Cure (v.): İyi etmek, şifa vermek
Heal (v.): İyileştirmek, iyileşmek
Loss (n.): Ziyan, zarar, Hasar, kayıp
Sharpen (v.): Bilemek, Açmak, sivriltmek
Brighten (v.): Parlamak, neşelenmek, canlanmak
Sweeten (v.): Tatlılaştırmak, tatlandırmak
Modernize (v.): Modernleştirmek, yenileştirmek
Enable (v.): Olanak sağlamak, fırsat sunmak
Lessen (v.): Küçültmek, ufaltmak, eksiltmek
Shorten (v.): Kısaltmak, kısalmak, kısmak
Tighten (v.): Sıkıştırmak, sıkışmak, gerginleştirmek
Broaden (v.): Genişlemek, Genişletmek
Loosen (v.): Gevşetmek, Çözmek, açmak
   

 

Clarify (v.):   Aydınlatmak, Açıklamak
Worsen (v.):   Fenalaşmak, kötüleşmek
Weaken (v.):   Zayıflamak, Zayıflatmak
Simplify (v.):   Basitleştirmek, Kolaylaştırmak
Lighten (v.):   Aydınlatmak, hafifletmek
Straighten (v.):   Düzeltmek, doğrultmak
Darken (v.):   Kararmak, koyulaşmak
Widen (v.):   Genişletmek
Delegate (v.):   Havale etmek, devretmek, görevlendirmek
Grateful (adj.):   Minnettar, değerbilir, verimli
Appreciative (adj.):   Takdirkar, değer bilen
Circumstance (n.):   Hal, vaziyet, olay, durum
Attitude (n.):   Tutum, davranış, tavır
Gratitude (n.):   Şükran, minnettarlık
Contrast (n.):   Tersi, karşın, Zıt, Aksi
Constantly (adv.):   Daima, sürekli
Stone (n.):   Taş
Spirit (n.):   Ruh, Can
Passion (n.):   Hırs, Tutku, aşk
Passionate (adj.):   Aşırı Tutkulu, heyecanlı, Ateşli
Inspire (v.):   İlham vermek, esinlenmek
Spiritual (adj.):   Ruhsal, manevi
Foundation (n.):   Temel, esas
Complacent (adj.):   Halinden memnun,kendini beğenmiş
Apathetic (adj.):   Duygusuz, hissiz, aldırışsız
Inspiration (n.):   İlham, esin
Urge (v.):   Dürtmek, ileri sürmek, kışkırtmak
Evolve (v.):   Geliştirmek, evrim geçirmek
Challenge (v.):   Meydan okumak
Pursue (v.):   Peşine düşmek, izlemek, kovalamak
Purely (adv.):   Saf, temiz, masum bir şekilde
Enlighten (v.):   Bilgi vermek, aydınlatmak
Happiness (n.):   Mutluluk
Ever (adv.):   Asla, durmadan, herhangi bir zamanda
Truly (adv.):    
  Gerçekten, tamamen, doğrulukla, İçtenlikle
Exactly (adv.):   Tamam, tamamen, aynen
Transient (n./adj.):   Geçici, süreksiz, kalımsız
Sunspot (n.):   Güneş lekesi
Affect (v.):   Etkilemek, Dokunmak
Climate (n.):   İklim
Experiment (n.):   Deney, deneme
Consist of (phrv.):   -den meydana gelmek
Strike (v.):   Vurmak, Çarpmak,darbe indirmek
Stream (n.):   Akarsu, akıntı, Akım, gidiş
Debris (n.):   Döküntü, Yıkıntı, Enkaz
Devise (v.):   İcat etmek
     

 

Attribute (v.):   Atıfta bulunmak
Connect (v.):   Bağlamak
Connection (n.):   Bağlantı, İlgi, İlişki
Appropriate (adj.):   Uygun, yerinde, has
Addiction (n.):   Bağımlılık, hastalık
Dimension (n.):   Boyut
Unify (v.):   Birleştirmek
Unified (adj.):   Birleştirilmiş, birleşik
Network (n.):   Şebeke, ağ örgüsü
Grid (n.):   Izgara, kafes, parmaklık
Labyrinth (n.):   Labirent, Çıkmaz
Rebellion (n.):   İsyan, ayaklanma
Uprising (n.):   Ayaklanma, İsyan
Revolution (n.):   Dönme, Devir, Devre
Revolt (v.):   Ayaklanmak, İsyan etmek
Efficiently (adv.):   Etkin, verimli bir şekilde
Orderly (adj.):   Düzenli, Düzgün
Apparently (adv.):   Görünüşte
Extensive (adj.):   Geniş, Yaygın
Reduce (v.):   Azaltmak, İndirmek
Found (v.):   Kurmak, tesis etmek
Base (v.):   Kurmak, tesis etmek
Establish (v.):   Kurmak, saptamak
Settle (v.):   Yerleştirmek, yerleşmek
Trip (n.):   Kısa yolculuk
Colleague (n):   Meslektaş
Meeting (n.):   Toplantı
Assembly (n.):   Toplantı, meclis, kongre
Press (n.):   Basın
Obsolete (adj.):   Kullanılmayan, eski
Range (n.):   Alan, saha, mera, otlak, mesafe
Length (n.):   Uzunluk, boy, mesafe
Proceed (v.):   İlerlemek, yol tutmak, devam etmek
Available (adj.):   Hazır, müsait, elde mevcut
Convenient (adj.):    
  Uygun, elverişli, Kullanışlı
Suitable (adj.):   Uygun
Terminate (v.):   Son vermek, bitirmek
Launched (adj.):   Lanse, açılışı yapılmış Kızaktan suya
  indirmek(gemi)
   
Modify (v.):   Biraz değiştirmek, Tadil etmek
Transmit (v.):   İletmek, geçirmek, göndermek, nakletmek
Transport (v.):   Taşımak, nakletmek
Regional (adj.):   Bölgesel
Geography (n.):   Coğrafya
Territorial (adj.):   Bölgesel, karasal
Remote (adj.):   Uzak, ırak, yabancı
Amend (v.):   Düzeltmek, iyileştirmek
     

 

Further (adj.): Ötedeki, uzaktaki, daha uzak
Farther (adv.): Daha uzak, ötedeki
Employer (n.): Patron, işveren
Employment (n.): İş verme, iş, görev
Unemployed (adj.): İşsiz
Employee (n.): İşçi, memur
Reach (adj.): Uzanmak, erişmek, yetişmek
Civil (adj.): Vatandaşlarla ilgili, sivil
Servant (n.): Hizmetçi, uşak
Salary (n.): Maaş, aylık ücret
Fault (n.): Kusur, kabahat, hata, yanlış
Fetch (v.): Alıp getirmek, getirmek
Resign (v.): İstifa etmek, Çekilmek
Wound (v.): Yaralanmak, incitmek
Permit (v.): İzin vermek, ruhsat vermek,fırsat vermek
Let (v.): İzin vermek
Feel (v.): Hissetmek
Bend (v.): Kıvırmak, bükmek, eğmek
Curve (v.): Eğmek, bükmek, eğilmek, bükülmek
Fold (v.): Katlamak, bükmek
Afford (v.): Gücü yetmek, parası yetmek
Despite (pre.): -e rağmen
Charge (v.): Hesaba geçirmek, fiyat talep etmek, suçlamak
Pile (n.): Yığın, küme
Guilty (n.): Suçlu, kabahatli
Memorise (n.): Ezberlemek
Excess (n.): Aşırı, fazlalık
Worth (n.): Değer, servet, bedel
Priceless (adj.): Paha biçilmez, çok değerli
Due to (prep.): -den dolayı
Although (c.): -e rağmen
Regard (v.): Dikkatle bakmak, kabul etmek,dikkate almak
Attribute (n.): Sıfat, vasıf, nitelik
Remind (v.): Hatırlatmak
Rely on (phrv.): Güvenmek, itimat etmek
Argue (v.): Tartışmak, münakaşa etmek, ispatlamak
Pay (v.): Ödemek
Approve (v.): Uygun bulmak, onaylamak
Deal with (phrv.): Değinmek
Commit (v.): İşlemek, yapmak, teslim etmek,emanet etmek
Insist (v.): Üstelemek, ısrar etmek
Complain (v.): Şikayet etmek
Blame (v.): Ayıplamak, azarlamak, suçlamak, sorumlu tutmak
Belong to (v.): Ait olmak
Dream (v.): Rüya görmek, hayal kurmak
Consult (v.): Danışmak
   

 

Translated (adj.): Çevirmek, tercüme etmek
Inform (v.): Bilgi vermek, bilgilendirmek
Concentrate (v.): Yoğunlaştırmak, özünü çıkarmak
Conflict (v.): Çekişmek, ihtilata düşmek
Forgive (v.): Affetmek, bağışlamak
Prevent (v.): Engellemek, önlemek
Believe (v.): İnanmak
Congratulate (v.): Tebrik etmek, kutlamak
Conceive (v.): Anlamak, kavramak
Escape (v.): Kaçmak
Loan (v.): Ödünç vermek, ödünç alma, borçlanma
Borrow (v.): Ödünç almak
Responsible (adj.): Sorumlu, güvenilir, sağ duyulu
Concern (n.): Endişe, kaygı
Exaggerate (v.): Abartmak, büyütmek
Neutral (adj.): Tarafsız, yansız
Sarcastic (adj.): İğneleyici, alaycı, küçümseyici
Collective (adj.): Toplu, ortak, ortaklaşma
Exclusive (adj.): Umuma açık olmayan
Enhance (v.): Yükseltmek, arttırmak, fazlalaştırmak
Engaged (adj.): Meşgul, tutulmuş
Value (n./v.): Değer, kıymet, değerlendirmek,Değer vermek
Improve (v.): Geliştirmek, düzeltmek, yoluna koymak
Stress (v.): Önem vermek, vurgulamak
Force (v.): Zorlamak, mecbur etmek
Provoke (v.): Kışkırtmak, kızdırmak
Impress (v.): Etkilemek, aklına sokmak
Underline (v.): Altını çizmek, önemini belirtmek
Wage (n./v.): Ücret, devam ettirmek, sürdürmek
Save (v.): Kurtarmak
Riches (n.): Zenginlik, servet, sermaye
Level (n.): Düzey, düzlemek, düzeltmek
Earning (n.): Kazanç, kar, maaş, gelir
Note (v.): Dikkate almak, önem vermek, not etmek
Point out (phrv.): Belirtmek
Integration (n.): Tamam kılma, bütünleştirme
Remark (v.): Söylemek, demek
Engage (v.): İşe almak, garanti etmek, bağlanmak
Quit (v.): Bırakmak, vazgeçmek
Succeed (v.): Başarmak
Skeptical (adj.): Şüpheci, şüphe edici
Outrage (v.): Kötü davranmak, zedelemek, hakaret etmek
Benefit (n./v.): Fayda, kar, yarar,iyiliği dokunmak, yararlanmak
Exchange (v.): Değiştirmek, takas etmek
Contract (v.): Küçülmek, daraltmak, büzmek, anlaşma yapmak
Remove (v.): Kaldırmak, Yerinden Uzaklaştırmak
   

 

Exhausted (adj.): Tükenmiş, bitkin, yorgun
Rind (n.): Kabuk, deri, dış yüzey
Round (adj./n.): Yuvarlak, çember
Range (v./n.): Dizmek, sıralamak, alan, saha
Shell (n.): Kabuk
Skin (n.): Kabuk, deri
Affect (v.): Etkilemek, dokunmak
Effect (n./v.): Etki, sonuç, başarmak, gerçekleştirmek
Alter (n.): Değiştirmek, değişmek
Complete (v.): Tamamlamak
Complement (n./v.): Tamamlayıcı, tamamlamak
Change (v.): Değiştirmek
Achieve (v.): Başarmak
Vary (v.): Değişmek, değiştirmek
Obtain (v.): Bulmak, almak, ele geçirmek
Extract (v.): Çıkarmak, söyletmek
Various (adj.): Çeşitli
Alternative (n.): Seçenek, alternatif
Accept (n.): Kabul etmek, onaylamak
Admit (v.): Kabul etmek
Rob (v.): Soymak, yağmalamak
Mug (v.): Saldırıp soymak
Voyage (n./v.): Yolculuk, seyahat, yolculuk etmek, seyahat etmek
Fine (v.): Para cezası kesmek, cezalandırmak
Spectator (n.): Seyirci
Audience (n.): Dinleyici
Watcher (n.): İzleyici
Break in/into (phrv.): Zorla girmek
Break out (phrv.): Ortaya çıkmak
Break down (phrv.): Bozulmak
Break up (phrv.): Dağılmak, dağıtmak, ayırmak
Separate (v.): Ayırmak, bölmek
Bring in (phrv.): Kazandırmak, işe almak
Bring about (phrv.): Neden olmak
Bring up (phrv.): (Bir çocuğu) yetiştirmek, büyütmek
Bring down (phrv.): Düşmesine sebep olmak
Call on (phrv.): (birine) uğramak
Call back (phrv.): Geri çağırmak, arayan kişi geri aramak
Call up (phrv.): -e telefon etmek
Call off (phrv.): İptal etmek
Call for (phrv.): Uğrayıp almak
Immediate (adj.): Şimdiki
Simply (adv.): Ancak, sadece, basit bir şekilde
Honourable (adj.): Onurlu, şerefli
Disagreement (n.): Anlaşmazlık, uyuşmazlık, münakaşa
Dispute (n.): Tartışma
   

 

Achievement (n.): Başarı
Responsibility (n.): Sorumluluk
Immortality (n.): Ölümsüzlük
Abandon (v.): Vazgeçmek, bırakmak, terk etmek
Gentle (adj.): Nazik, ılımlı
Hatred (n.): Kin, nefret
Judge (n.): Yargıç, hakim, hakem
Exceed (v.): Sınırı aşmak, geçmek
Rule (v./n.): Yönetmek, kural
Knowledge (n.): Bilgi, ilim
Injure (v.): Bozmak, inciltmek, zarar vermek
Depend on (phrv.): Güvenmek, bağlı olmak
Suffer (v.): Istırap çekmek
Provide (v.): Tedarik etmek, sağlamak
Charge (v.): Emretmek, görevlendirmek,sorumlu tutmak
Comment (v.): Açıklamak, fikrini söylemek
Accurate (adj.): Doğru, tam
Accumulate (v.): Toplamak, biriktirmek
Accuse (v.): Suçlamak, itham etmek
Concern (v.): İlgilendirmek
Concerned (adj.): İlgili
Maid (n.): Genç kız, hizmetli, kız çocuğu
Assess (v.): Değer biçmek
Tone (n.): Nitelik, ton, renk tonu, müzik, tonu
Formal (adj.): Resmi
Indifferent (adj.): Kaygısız, aldırmaz,umursamayan, duygusuz
Optimistic (adj.): İyimser
Scenery (n.): Manzara
Plantation (n.): Büyük çiftlik
Community (n.): Toplum, halk
Chiefly (adv.): Başlıca, en çok
Nomad (adj.): Göçebe
Gypsy (n.): Çingene
Hunter (n.): Avcı
Term (n.): Terim
Settle down (phrv.): Yerleşmek, oturmak
Wander (v.): Dolaşıp gezmek, dolaşıp durmak
Gather (v.): Toplamak, yığmak
Herd (n.): Hayvan sürüsü
Raise (v): Kaldırmak, yükseltmek
Breed (v.): Doğurmak, yavrulamak
Elevate (v.): Yükseltmek
Deplete (v.): Tüketmek, bitirmek
Use up (phrv.): Tüketmek, bitirmek
Respect (n.): Bakım, yön, husus, saygı
Common (adj.): Genel, yaygın
   

 

Usual (adj.): Alışılmış, olağan, her zamanki
Vital (adj.): Hayati, yaşayan, önemli
Emerge (v.): Meydana çıkmak
Component (n.): Öğe, unsur, elemen
Landspace (n.): Kır manzarası
Promise (v.): Söz vermek, ümit vermek
Slip (v.): Kaymak, yanılmak, sıvışmak
Endless (adj.): Sonsuz
Expert (n.): Uzman, usta
Scene (n.): Manzara, sahne, dekor, perde
Suffering (n.): Istırap acı, keder
Poor (adj.): Yoksul, fakir,
Vegetation (n.): Bitkiler, bitki örtüsü
Pattern (n.): Örnek, model, patron
Belt (n): Kuşak, kemer, kayış
Occur (v.): Meydana gelmek
Preserve (v.): Korumak, saklamak
Cultivation (n.): Tarım, yetiştirme, kültür
District (n.): Mahalle, bölge, mıntıka
Gradual (adj.): Kademeli
Southward (adj.): Güneye doğru olan
Occupy (v.): Tutmak, işgal etmek, meşgul etmek
Arrange (v.): Düzenlemek, düzenlemek
Related (adj.): İlgili, akraba, yakın
Resource (n.): Kaynak
Tend to (v.): Meyilli olmak, yönelmek
Regulation (n.): Düzen, yönerge, talimat
Recreation (n.): Eğlence, boş zaman etkinliği
Take after (phrv.): Benzemek, andırmak
Resemble (v.): Benzemek, andırmak
   
00:60 Kalan SüreDK SN

Hakkımızda

logo

THY Kabin Ekibi Sınavları Dijital Eğitim Merkezi

Türkiye'de yabancı dil ve THY Sınavları için 2010 tarihinden beridir eğitim vermekteyiz. thykabinsinavi.com web sitemizin amacı Özel Eğitimlere vakit ayıramayan ve yakınlarında özel eğitim alabilecekleri yetkili kişilere ulaşamayan THY Kabin Ekibinde çalışmayı hayal eden insanların hayallerini gerçekleştirmeleri için onlara en uygun fiyata dijital eğitim imkanı sağlamaktır.

Sizde THY Kabin Ekibi olmayı düşünüyorsanız başarılı bir hazırlık yapmak istiyorsanız hemen eğitimlerimizden birini satın almalısınız.

Sosyal Medya

  • facebook

En Çok satanlar

En Çok Oylananlar

Özel Eğitim Paketleri

Çevirim İçi Olanlar

Şu an çevrimiçi kullanıcı yok

Ödeme

Güvenlik Sertifikası Güvenlik Sertifikası

Güvenlik

Güvenlik Sertifikası Güvenlik Sertifikası Güvenlik Sertifikası Güvenlik Sertifikası


Sitemiz GoDaddy SSL Sertifikası
ile korunmaktadır.

Telif Hakkı © 2020 Tüm eğitim paketleri 5846 sayılı FSEK kapsamında tescillidir.Kopyalanması ve alıntı yapılması suçtur.
X